Hodnota bodu

Hodnota bodu pre určenie sumy bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia v roku 2018 je 19,08 EUR.

Tento bod je dôležitý pri určení sumy náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, pri výpočte ktorých sa vychádza zo sumy jedného bodu a z bodového hodnotenia v lekárskom posudku.

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona číslo 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia sa výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia určuje sumou 2 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu podľa odseku 1, za jeden bod a výsledná suma sa zaokrúhli na najbližšie celé euro smerom nahor. Na základe zverejnených údajov o výške priemernej mzdy za rok 2017 vo výške 954 EUR bola určená hodnota bodu na rok 2018 vo výške 19,08 EUR.